metoda warnkego

 

 

Metody pracy

 

 

 

 

 

 

 

 


 Metoda opracowana przez Freda Warnkego,  nakierowana jest na pomoc dzieciom z:

punktor dysleksją,
punktor ogólnymi problemami w nauce,
punktor problemami wymagającymi pracy z logopedą.

Zakłada, że dysleksja nie jest wynikiem zaburzeń intelektualnych czy zaniedbań edukacyjnych, ale że  poprawne czytanie, pisanie i mówienie to złożone czynności psychiczne, efekt niezakłóconego współdziałania funkcji wzrokowo-przestrzennych, słuchowych, językowych

i motorycznych. Deficyty w tym układzie nie pozwalają dziecku na całkowity automatyzm przetwarzania słuchowego, wzrokowego i motorycznego. Powoduje to trudności w uczeniu się, czytaniu, pisaniu i mowie. Kiedy automatyzacja jest nieprawidłowa, dziecko rozwija strategie kompensacyjne pochłaniające dużo energii. Dlatego często dzieci słabo uczące się to dzieci ciągle zmęczone. Metoda Warnkego pozwala diagnozować i wyrównywać deficyty w obrębie tego układu. 

Diagnoza
Przy testowaniu centralnego przetwarzania sygnałów sprawdza się tak wiele funkcji, jak to tylko możliwe w stosunkowo krótkim czasie. Ma to na celu kontrolę zakresu, w jakim funkcje te są zautomatyzowane, a także uniknięcie błędów spowodowanych przez niewłaściwe odpowiedzi zmęczonego dziecka. Za pomocą metody Warnkego można w atmosferze zabawy szybko sprawdzić czternaście różnych funkcji. Następnie dane te mogą być porównane ze standardowymi danymi innych dzieci, w celu znalezienia odchyleń lub nieprawidłowości.


Trening oparty jest na trzech założeniach:
1) Automatyzacja przetwarzania spostrzeżeń w obszarze słuchu, wzroku i zdolności motorycznych.
Niwelowanie deficytów w centralnym przetwarzaniu spostrzeżeń jest podstawą i uwarunkowaniem procesu uczenia się. Inaczej mówiąc, musi najpierw zostać usprawniona i zautomatyzowana szybkość przetwarzania. Można tego dokonać za pomocą elektronicznego narzędzia, jakim jest „Brain-Boy Universal”, zawierającego zestaw programów treningowych przypominających gry, które usprawniają siedem podstawowych funkcji przetwarzania spostrzeżeń w odniesieniu do zmysłu słuchu, wzroku i funkcji ruchowych. Wystarczy kilka miesięcy treningu, aby uzyskać znaczną poprawę.

2) Automatyzacja koordynacji półkul mózgowych
Podczas procesu uczenia się, jak czytać i pisać, obie półkule mózgowe muszą ściśle ze sobą współpracować. Koordynacja pomiędzy obiema półkulami odbywa się przy udziale ciała modzelowatego. W większości przypadków dysleksji ten szlak nerwowy nie działa właściwie.

W celu usprawnienia funkcji ciała modzelowatego Fred Warnke opracował specjalny trening zwany „Treningiem lateralnym”, podczas którego dziecko słyszy z jednej strony słuchawek głos wzorcowy (z płyty CD) oraz synchronicznie słyszy swój własny głos po drugiej stronie. Specjalistyczne urządzenie elektroniczne sprawia, że  głos przemieszcza się pomiędzy dwiema stronami.  Percepcja dziecka musi stale być świadoma kierunku, z którego dobiega jego głos. Regularny trening lateralny przyczynia się do lepszej synchronizacji obu półkul przez aktywowanie istniejących, ale nieaktywnych włókien nerwowych, w stosunkowo krótkim czasie.

3) Rozwój i automatyzacja „Wzrokowego języka”
Jak zaznaczono wcześniej, dzieci, które wykazują trudności w czytaniu i pisaniu, często mają mgliste pojęcie o tym, jak przegłoskować dane słowo. Można to także poprawić za pomocą tzw. „literowania wzrokowego”. Trening ten pomaga dziecku znaleźć sposób na zapamiętanie tych słów, których wymowa różni się od ich wzrokowego odpowiednika. Bardzo pomocnym narzędziem do tego celu jest program komputerowy Orthofix.

Materiał terapeutyczny proponowany w metodzie Warnkego jest atrakcyjny, ponieważ zadania różnią się od dotychczas stosowanych w wyrównywaniu trudności rozwojowych tego rodzaju. Trening nie jest zatem dla dziecka zbytnim obciążeniem. Metoda nie jest wyłącznie przeznaczona do pracy z dziećmi, a programem usprawniania objęte mogą być także osoby dorosłe, które z różnych przyczyn mają problemy z centralnym przetwarzaniem, szczególną grupą osób, do których kierowana jest metoda są osoby z afazją.

 

 

 

Strona główna   O nas   Oferta   Aktualności   Wczesne wspomaganie   Nasze przedszkole   Cennik   Kontakt