terapia logopedyczna

 

 

Metody pracy

 

 

 

 

 

 

 

 


Terapia logopedyczna zajmuje się:

punktor kształtowaniem prawidłowych czynności mowy:
punktor u dzieci (mówienie i rozumienie),
punktor u dorosłych z problemami neurologicznymi zaburzającymi mowę.
punktor zapobieganiem powstawaniu zaburzeń mowy na różnych etapach życia człowieka (szeroko pojęta profilaktyka logopedyczna i wczesna interwencja),
punktor usuwaniem zaburzeń mowy (diagnostyka i terapia logopedyczna).

Diagnoza logopedyczna obejmuje:

punktor

badanie funkcji oddychania,

punktor

badanie sprawności narządów artykulacyjnych,

punktor

orientacyjne badanie słuchu i pamięci słuchowej,

punktor

badanie słuchu fonemowego,

punktor

sprawdzenie nadawania i rozumienia mowy,

punktor

badanie wymowy pod względem poprawności artykulacyjnej.

Terapia obejmuje zaburzenia mowy i wady wymowy, m.in.:

punktor

opóźniony rozwój mowy – obejmuje stymulację rozwoju mowy i wszechstronne usprawnianie funkcji mowy, poprzez właściwe wzorce językowe, życzliwą postawę i atmosferę dąży się do stworzenia optymalnych warunków do rozwoju mowy,

punktor

terapia zaburzeń mowy i komunikacji – o typie afazji, autyzmu, mutyzmu; terapia dzieci z dysfunkcjami OUN – obejmuje usprawnianie procesu komunikacji w stopniu umożliwiającym mu radzenie sobie w życiu, kontakt z otoczeniem, także poprzez alternatywne formy komunikowania się (np.gesty, piktogramy),
-  terapia jąkania (niepłynności mowy),

punktor

terapia różnych rodzajów dyslalii – wad wymowy (np. seplenienie, rotacyzm, mowa bezdźwięczna) - celem terapii wad wymowy jest usunięcie niewłaściwych form realizacji głosek i zastąpienie ich poprawnymi, a następnie utrwalenie kolejno w mowie kontrolowanej i spontanicznej.

Terapia logopedyczna zawiera:

punktor

ćwiczenia oddechowe,
usprawnianie narządów artykulacyjnych: języka, warg, podniebienia miękkiego, żuchwy,

punktor

 masaż narządów artykulacyjnych,

punktor

ćwiczenia emisyjno-głosowe,

punktor

ćwiczenia słuchowe, przede wszystkim oparte na usprawnianiu słuchu fonemowego,

punktor

ćwiczenia prawidłowej artykulacji (etap wywoływania głoski, następnie etapy wymowy głoski w logotomach, wyrazach (nagłos, śródgłos, wygłos), zdaniach,  rymowankach, wierszach, dłuższych tekstach, w mowie kontrolowanej i spontanicznej.
 

W czasie terapii terapeuta wykorzystuje różnorodne metody pedagogiczne tak, by terapia dla dziecka miała charakter zabawy i nie była zbyt obciążająca.

Stosowane w trakcie terapii ćwiczenia logopedyczne mają na celu:

punktor

wspomaganie rozwoju dziecka,

punktor

oddziaływanie na dziecko w celu pobudzenia jego aktywności słownej,

punktor

ułatwianie nawiązywania słownych kontaktów społecznych,

punktor

w przypadku dzieci z trudnościami w komunikacji werbalnej, dążenie do rozumienia mowy biernej i umożliwienia komunikacji niewerbalnej,

punktor

usuwanie przyczyn niechęci do mówienia,

punktor

usprawnianie aparatu oddechowego,

punktor

ćwiczenia narządów artykulacyjnych,

punktor

wywoływanie prawidłowej artykulacji głosek,

punktor

ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej oraz wzrokowej,

punktor

ćwiczenia słuchu fonemowego.

Czas i efekty terapii zależą od rodzaju i przyczyny zaburzenia lub wady. Najważniejszy w procesie terapii jest wymóg systematycznej pracy, głównie w domu,  dlatego tak ważna jest współpraca z rodzicami i prowadzenie przez nich samodzielnych ćwiczeń z dzieckiem.

 

 

 

Strona główna   O nas   Oferta   Aktualności   Wczesne wspomaganie   Nasze przedszkole   Cennik   Kontakt