Tefapia pedagogiczna

 

 

Metody pracy

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Terapia pedagogiczna, to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom z różnego rodzaju nieprawidłowościami rozwoju i zachowania. Zaburzenia te koryguje się poprzez oddziaływania o charakterze psychologiczno - pedagogicznym, profilaktycznym i medycznym. Jest to szczególnie ważne na początku kariery szkolnej dziecka, kiedy niepowodzenia związane z czytaniem, pisaniem i liczeniem, brak osiągnięć w nauce zaczyna budzić niepokój rodziców, nauczycieli i samego ucznia. Warto wtedy zdecydować się na terapię.

Terapia skierowana jest do dzieci:

punktor

o inteligencji niższej niż przeciętna,

punktor

z zakłóceniami funkcji wzrokowych i słuchowych,

punktor

z zakłóceniami i opóźnieniami rozwoju ruchowego razem z zakłóceniami procesu lateralizacji,

punktor

o zaburzonym rozwoju procesów emocjonalno – motywacyjnych,

punktor

z zaburzeniami mowy,

punktor

z zaburzeniami zdolności matematycznych,

punktor

z zaburzeniami dynamiki procesów nerwowych.

Trudnościom szkolnym często towarzyszą także trudności wychowawcze, zaburzenia aktywności, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia relacji społecznych. Terapia pedagogiczna stwarza dzieciom z zakłóceniami rozwojowymi możliwości wszechstronnego rozwoju. W celu eliminowania niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji oddziaływuje się za pomocą środków pedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności dzieci w uczeniu się.
Terapię pedagogiczną prowadzi się w formie indywidualnej i grupowej (liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 5 uczniów), by spowodować określone, pozytywne zmiany w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno - motywacyjnej oraz wiedzy i umiejętnościach dziecka.

Celem terapii pedagogicznej jest:

punktor

stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych,

punktor

wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów,

punktor

eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji - dzieci wymagają wyrównywania braków w sferze psychicznej w skutek doświadczania negatywnych ocen i kar, a więc zainteresowanie ich tym co jest dla nich atrakcyjne i możliwe do osiągnięcia oraz dostrzeganie uzdolnień, sukcesów i pozytywnych cech.

Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej.

 

 

 

Strona główna   O nas   Oferta   Aktualności   Wczesne wspomaganie   Nasze przedszkole   Cennik   Kontakt