Dane osobowe

Ogólna klauzula informacyjna –

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „RÓWNE SZANSE”

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1) – dalej RODO − informujemy, że:

 • I. Administrator danych osobowych
 • Jolanta Bunk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: JOLANTA BUNK "SZKÓŁKA MAŁEGO DZIECKA", z siedzibą: 60-175 Poznań, ul. Frezjowa nr 22, NIP 7831581664, REGON 300553801 jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mailem jbunk@wp.pl, pod numerem telefonu 509445939; lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby.
 • II. Cele i podstawy przetwarzania
 • Określono cele przetwarzania Pani/Pana danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu:

  1. przesłania oferty w zakresie prowadzonej działalności: sprawowania opieki nad dziećmi w ramach przedszkola, zajęć adaptacyjnych, terapeutycznych, diagnozy na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO): W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych oraz danych dziecka, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

  2. zawarcia umowy dotyczącej działalności sprawowania opieki nad dziećmi w ramach przedszkola, zajęć adaptacyjnych, terapeutycznych, diagnozy na podstawie Pani/Pana zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  3. wykonania umowy, o której mowa w ust. 2 i na jej podstawie, gdy ją zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  4. wykonania orzeczeń o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach kształcenia specjalnego na podstawie art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania, które realizujemy w interesie publicznym tj. w zakresie prowadzenia niepublicznego przedszkola integracyjnego w ramach powierzonych nam realizacji zadań publicznych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO);

  5. analitycznym lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej działalności - będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  6. archiwalnym (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  7. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  8. oferowania Pani/Panu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm, podmiotów z nami współpracujących (naszych partnerów), np. w formie kuponów rabatowych, w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu naszego i naszych partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 • III. Prawo do sprzeciwu
 • 1. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  2. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

 • IV. Okres przechowywania danych
 • 1. Pani/Pana dane osobowe wynikające z zawarcia umowy, o której mowa w ust. II 2 pkt 2 będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową.

  2. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu 1 miesiąca od złożenia Pani/Panu przez nas oferty, dane osobowe związane z rozmowami o tej ofercie zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego.

  3. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosi Pani/Pan sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 • V. Odbiorcy danych
 • Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione: podmiotom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi itp. Są to w szczególności Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Równe Szanse”, Fundacja „Instytut Medycyny Integracyjnej”, Centrum Zdrowia ASGO, Fundacja „Siepomaga”, Fundacja „na niebiesko”, Filharmonia Poznańska.

  Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, agencje marketingowe.

 • VI. Prawa osób, których dane dotyczą:
 • Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo:

  a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

  c) do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

  d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

  e) do przenoszenia danych;

  f) do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 • VII. Informacja o dobrowolności / wymogu podania danych
 • Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy. Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe i stanowi warunek wykonania orzeczenia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach kształcenia specjalnego.

 • VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
 • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 • IX. Skarga
 • Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.