Niepubliczna poradnia

psychologiczno-pedagogiczna

"Równe szanse"

 

 

Strona główna

 

O nas

 

Oferta

 

Aktualności

 

Wczesne wspomaganie

 

Metody pracy

 

Nasze przedszkole

 

Szkolenia

 

Cennik

 

Kontakt

 


Witamy na stronie Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Równe Szanse"

w Poznaniu

 

 

Placówka prowadzona równolegle z przedszkolami integracyjnymi, oferuje dzieciom oraz dorosłym diagnozę i terapię w zaburzeniach rozwojowych, emocjonalnych i społecznych.
 

Proponujemy:

punktor

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,

punktor

diagnozę w zakresie problemów rozwojowych i trudności szkolnych,

punktor

pomoc dzieciom i dorosłym z deficytami w obrębie przetwarzania i integracji bodźców sensorycznych,

punktor

wsparcie logopedyczne, pedagogiczne i psychologiczne na każdym etapie życia dla dzieci i dorosłych, również ze specyficznymi potrzebami,

punktor

warsztaty i zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców,

punktor

zajęcia grupowe i indywidualne.

 

Z naszymi klientami pracują doświadczeni terapeuci, specjaliści w dziedzinach:

punktor

Integracja Sensoryczna (usprawnianie ogólnego funkcjonowania dziecka poprzez poprawę percepcji i przetwarzania bodźców zmysłowych),

punktor

Metoda Johansena (zaburzenia uwagi słuchowej),

punktor

Metoda Warnkego (dysleksja, problemy logopedyczne i behawioralne),

punktor

Biofeedback (ćwiczenia w kontrolowaniu reakcji organizmu i relaksacji),

punktor

Fizjoterapia (usprawnianie ruchowe),

punktor

Dogoterapia (usprawnianie ogólnego funkcjonowania dziecka poprzez kontakt ze zwierzęciem),

punktor

Logopedia (usprawnianie mowy),

punktor

Logorytmika (usprawnianie mowy przez użycie form muzycznych oraz rytmicznych),

punktor

Kynologopedia (usprawnianie mowy w kontakcie z psem),

punktor

Terapia ręki (grafomotoryka, usprawnianie motoryki małej),

punktor

Arteterapia (terapia sztuką poprzez aktywność muzyczną, plastyczną, a także teatralną),

punktor

Masaż metodą Shantala (poprawa ogólnego funkcjonowania, szczególnie budowanie świadomości ciała dziecka),

punktor

Terapia pedagogiczna (korygowanie zaburzeń rozwoju i zachowania poprzez oddziaływanie psychologiczno-pedagogiczne),

punktor

Terapia funkcji wzrokowych (korygowanie zaburzeń w obrębie cech narządu wzroku),

punktor

Metoda ruchu rozwojowego wg Weroniki Sherborne (usprawnianie ruchowe, kształtowanie orientacji w schemacie ciała).

punktor

Wczesna interwencja logopedyczna (praca logopedy z dzieckiem we wczesnym okresie życia).


Zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w naszej Poradni objęte są dofinansowaniem.

Masz wątpliwości, obserwujesz nieprawidłowości w funkcjonowaniu dziecka, zgłoś się do nas! Pomożemy zdiagnozować problem i dobierzemy właściwą terapię.

Licznik odwiedzin: Darmowe liczniki

 

 

O nas   Oferta   Aktualności   Wczesne wspomaganie   Metody pracy   Nasze przedszkole   Szkolenia   Cennik   Kontakt 

 Dane osobowe

Ogólna klauzula informacyjna –

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „RÓWNE SZANSE”

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1) – dalej RODO − informujemy, że:

I.                 Administrator danych osobowych

Jolanta Bunk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: JOLANTA BUNK "SZKÓŁKA MAŁEGO DZIECKA", z siedzibą: 60-175 Poznań, ul. Frezjowa nr 22, NIP 7831581664, REGON 300553801 jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mailem ewanowak.smd@interia.pl, pod numerem telefonu 516808041 lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby.

II.               Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Pani/Pana danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu:

1.       przesłania oferty w zakresie prowadzonej działalności: wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, przeprowadzania diagnoz w odniesieniu do różnego typu trudności występujących zarówno u dzieci, jak i u osób dorosłych, w celu realizacji oddziaływań terapeutycznych u wyżej wymienionych osób, przeprowadzania konsultacji lub różnego typu spotkań, wykładów lub warsztatów na podstawie Pana/Pani zgody  (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych oraz danych dziecka, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

2.       zawarcia umowy dotyczącej działalności na podstawie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, przeprowadzania diagnoz w odniesieniu do różnego typu trudności występujących zarówno u dzieci, jak i u osób dorosłych, w celu realizacji oddziaływań terapeutycznych u wyżej wymienionych osób, przeprowadzania konsultacji lub różnego typu spotkań, wykładów lub warsztatów na podstawie Pani/Pana zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.       wykonania umowy, o której mowa w ust. 2 i na jej podstawie, gdy ją zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

4.       realizacji opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach kształcenia specjalnego na podstawie art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania, które realizujemy w interesie publicznym tj. w zakresie prowadzenia niepublicznego przedszkola integracyjnego w ramach powierzonych nam realizacji zadań publicznych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO);

5.       analitycznym lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej działalności - będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

6.       archiwalnym (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

7.       ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

8.       oferowania Pani/Panu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm, podmiotów z nami współpracujących (naszych partnerów), np. w formie kuponów rabatowych, w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu naszego i naszych partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

III.             Prawo do sprzeciwu

1.       W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2.       W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

IV.             Okres przechowywania danych

1.       Pani/Pana dane osobowe wynikające z zawarcia umowy, o której mowa w ust. II 2 pkt 2 będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową.

2.       Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu 1 miesiąca od złożenia Pani/Panu przez nas oferty, dane osobowe związane z rozmowami o tej ofercie zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego.

3.       Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosi Pani/Pan sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

V.               Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione: podmiotom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi itp. Są to w szczególności Niepubliczne Punkty Przedszkolne i Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi "Szkółka Małego Dziecka".

Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, agencje marketingowe.

VI.             Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo:

a)      dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)      do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)       do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d)      do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e)      do przenoszenia danych;

f)       do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VII.           Informacja o dobrowolności / wymogu podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy. Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe i stanowi warunek wykonania orzeczenia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach kształcenia specjalnego.

VIII.         Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

IX.             Skarga

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.